Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông báo hủy một số học phần K13, K14, K15 trong học kỳ I năm học 2019-2020 (02/08/2019)
các lớp bị hủy sinh viên chủ động đăng ký từ ngày 02/8/2019 đến ngày 05/8/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  91/TB-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v hủy các lớp học phần K13,K14, K15 trong

học kỳ I năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào quy chế đào tạo số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Quy định về  đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh”.

Căn cứ vào thông báo về kế hoạch đăng ký các học phần của học kỳ I năm học 2019 - 2020  trên phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ của sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy.

Căn cứ vào tình hình thực tế đăng ký học của các lớp hệ đại học chính quy trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp học phần <40 sinh viên (trừ các lớp học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành) như sau:

1.      Giáo dục thể chất III-1-19 (K15_Lớp15.TH): 25 Sinh viên

2.      Kế toán quản trị-1-19(K13Kiểmtoán+K14KTDN+KTTH+QTKD+QTKDTH_Lớp01): 26 SV

3.      Kế toán quốc tế-1-19 (K15_Ngành Kế toán_Lớp01): 24 sinh viên

4.      Kiểm toán báo cáo tài chính-1-19 (K13-(KTTH+KTDN)_Lớp06):05 sinh viên.

5.      Lập và phân tích báo cáo tài chính-1-19 (K13_(KTTH+KTDN)_Lớp06): 08 SV

6.      Marketing căn bản-1-19 (K15 trừ LKT_Lớp12): 25 sinh viên

7.      Nguyên lý kế toán-1-19 (K15_Lớp01): 03 sinh viên.

8.      Nguyên lý thống kê-1-19 (K15 trừ LKT_Lớp10): 08 sinh viên

9.      Phân tích hoạt động kinh doanh-1-19 (K13_(KS&DL+KTTH+QTDN+QTKDTH)_Lớp07): 29 SV

10.  Quản trị tài chính (từ k13)-1-19 (K13_(QTDN+QTKDTH)+K14QTM_Lớp03):17 sinh viên

11.  Tài chính tiền tệ 1-1-19 (K15 ngành Kế toán_Lớp01): 27 sinh viên.

12.  Tài chính tiền tệ 1-1-19 (K15 ngành Kế toán_Lớp02): 14 sinh viên

13.  Tiếng Anh 3 -1-19 (K15_Lớp04): 08 sinh viên.

14.  Tiếng Anh 5-1-19 (K14_Lớp01): 08 sinh viên

15.  Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-19 (K15_Lớp04): 32 sinh viên.

Sinh viên thuộc các lớp học phần bị hủy chủ động chuyển sang đăng ký vào các lớp học phần khác được mở từ ngày 02/8/2019 đến hết ngày 05/8/2019.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến các giảng viên có lớp bị hủy và cố vấn học tập thông báo, hỗ trợ những sinh viên trên đăng ký đủ và đúng các học phần theo khung chương trình.

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Cố vấn học tập các lớp;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 270

Lượt truy cập: 407174