Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông báo V/v thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV năm 2016 (03/03/2016)
Thông báo V/v thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV năm 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:150/ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  1  tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi:

– Ban Chủ nhiệm các Khoa;

– Cố vấn học tập;

– Ban cán sự các lớp K9, K10, K11

 

Thực hiện công văn số 1031/BHXH-PT ngày 12/08/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016; Kết luận số 01/KLBCĐ-BHYTHSSV của Ban chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV Trường ĐH Kinh tế & QTKD họp ngày 25/9/2015, Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã triển khai thực hiện BHYT HSSV tới toàn thể sinh viên trong trường,  tuy nhiên tính đến ngày 29/2/2016 vẫn còn 961 sinh viên các khóa K9, K10, K11 chưa nghiêm túc tham gia  (Có danh sách kèm theo).

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm khoa, Cố vấn học tập dựa vào danh sách này để làm căn cứ chấm điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016 cho sinh viên, đồng thời thông báo, nhắc nhở tới sinh viên của Khoa, của Lớp có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện đóng BHYT để công tác BHYT của trường hoàn thành đúng kế hoạch. Cụ thể:

Mức thu: 326.025đ/người/9 tháng ( Ba trăm hai mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm đồng/người/9 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 1/4/2016 đến 31/12/2016

Thời gian thu đến ngày 23/3/2016

Địa điểm: P208, Phòng KH-TC

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ tự chịu mọi trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật theo quy chế công tác sinh viên.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Như trên (để t/h);
– Đăng tải website;
– Lưu VT, CTSV, KHTC.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã Ký 

TS. Nguyễn Thanh Minh

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 180

Lượt truy cập: 130187