Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Khai báo chỗ ở của sinh viên (13/11/2015)
Khai báo chỗ ở của sinh viên

ẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 934/ ĐHKT & QTKD – HSSV
V/v: Khai báo chỗ ở của sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 12  tháng  11  năm 2015

Kính gửi:   

BCN Khoa Kinh tế

BCN Khoa Kế toán

BCN Khoa Quản trị

BCN Khoa Ngân hàng tài chính

BCN Khoa Quản lý – Luật kinh tế

BCN Khoa QTM Thương mại và DL

– Căn cứ vào kết luận tại “Hội nghị công tác quản lý HSSV nội trú và ngoại trú” ngày 27 tháng 8 năm 2015. Nhằm đề ra phương hướng cho công tác quản lý HSSV ngoại trú trong thời gian tới.

– Căn cứ vào kết quả đợt kiểm tra sinh viên ngoại trú đợt 1 năm học 2015-2016

Sau khi thống kê tổng hợp danh sách SV nội, ngoại trú của các khoa gửi về  và qua thực tế quá trình kiểm tra sinh viên ngoại trú  phòng Công tác – HSSV nhận thấy  một số SV không khai báo hoặc khai báo chỗ ở chưa rõ ràng gây khó khăn cho công tác quản lý và làm chậm tiến độ tổng hợp báo cáo (có danh sách kèm theo).

Vậy Phòng Công tác – HSSV đề nghị các khoa cần có biện pháp nhắc nhở và đôn đốc  số  sinh viên này trực tiếp lên phòng 110 Khu Hiệu bộ kịp thời khai báo chỗ ở hiện tại (theo đúng mẫu đăng ký). Gặp Đ/c Thao để tổng hợp danh sách bổ xung báo cáo hạn cuối cùng ngày 10/12/2015.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đăng tải website;
– Lưu VT, CTSV;

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC – HSSV

(Đã ký)
Trần Lương Đức

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 169

Lượt truy cập: 130163