Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông báo K14, K15 đăng ký khảo sát các học phần tự chọn học kỳ II năm học 2019-2020 (16/10/2019)
Thời hạn đăng ký khảo sát từ ngày: 18/10 đến 21/10/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:    105  /TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThái Nguyên, ngày   16   tháng   10
 năm 2019

THÔNG BÁOVề việc đăng ký khảo sát các học phần tự chọn  trong học kỳ II

 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ đại học chính quy K14, K15Theo khung chương trình đào tạo trong học kỳ II năm học 2019 - 2020, một số chuyên ngành thuộc K14 và các ngành thuộc K15 có các học phần tự chọn. Phòng Đào tạo mở các đường link cho sinh viên thuộc các ngành, chuyên ngành đăng ký các học phần tự chọn (danh sách các đường link đính kèm trên website Nhà trường và trang IU sinh viên). Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký khảo sát, Nhà trường sẽ quyết định các học phần tự chọn ấn định thành học phần bắt buộc được mở trong học kỳ II năm học 2019 - 2020. Mỗi ngành, chuyên ngành có số tín chỉ tự chọn khác nhau, kế hoạch cụ thể như sau:

1.      Thời hạn đăng ký khảo sát: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 21/10/2019.

2.      Các ngành có môn tự chọn:

a.      Đối với K14:

- Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: tối thiểu 02 TC tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

b.     Đối với K15:

- Ngành Kinh tế, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Kinh tế đầu tư, ngành Kinh tế phát triển, ngành Quản lý công: tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành

          - Ngành Luật kinh tế: tối thiểu 02 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở của ngành

- Ngành QTKD Du lịch và lữ hành, ngành Quản trị marketing: tối thiểu 03 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành và tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

- Ngành Quản trị kinh doanh: tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn kiến thức cơ sở ngành chính

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp K14, K15 thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký đúng hạn.

Lưu ý: - Sinh viên K14, K15 kiểm tra khung chương trình để đăng ký chính xác các học phần tự chọn trong kỳ đối với từng ngành, chuyên ngành.

- Vì quyền lợi cá nhân, sinh viên phải vào đăng ký các học phần tự chọn đầy đủ để có cơ sở Nhà trường ấn định thành các học phần bắt buộc.

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Cố vấn học tập các lớp K14, K15;

- Sinh viên K14, K15;

- TTTT-TV;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

Danh sách các đường link đăng ký khảo sát

 

1.      K14 chuyên ngành Tài chính ngân hàng: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__QmADRJURjJPOFpKTDZMVEgwSjdKRkVYRk5MNzJOQy4u

2.      K14 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__QmADRJUQTk0T0NHNlVGT1hNTk1NTlZKTklHMDZZUS4u

3.      K15 ngành Kinh tế: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUMFJLOTVRVEQ1MkJJSUdHRElPRzY4MUozMC4u

4.      K15 ngành Kế toán: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUNUdEWlBXRjNCTUgwMEpLVVpUNkdETFcxVy4u

5.      K15 ngành Tài chính ngân hàng: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUQ0lSNVk5SzZQR0VLNVNOQkpET1E5VlFBVi4u

6.      K15 ngành Kinh tế đầu tư: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUNzZIVkE5TTJTRURDNEJCR1NSMlNDNUhKRC4u

7.      K15 ngành Kinh tế phát triển: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUNURLSUFJVkxKVVc4M1ZaMlgwVkFRMVpZSy4u

8.      K15 ngành Quản lý công: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUREozTTRTNTZHUkdMVTQzVDhET1pQVDJYQy4u

9.      K15 ngành Luật kinh tế:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUOTJXUjBXRVFPRE85WFZXT0hTQVg5TEFTOC4u

10. K15 ngành Quản trị kinh doanh: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUME82TTdKTU9ZQlgzSDRLVllJVTlCVDNGRi4u

11. K15 ngành Quản trị marketing: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUOExRTFAyMFZPWkFBUDlCSThaTEMxREFWWS4u

K15 ngành Quản trị kinh doanh Du lịch &Lữ hành: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__v_YI_JUMDJSVkRJVVhTWllFSDhHN1I4MEhYSTcySy4u
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 173

Lượt truy cập: 130157